Past Speakers and Experts of the past years

 • Zaur KHIZRIEV
  Zaur KHIZRIEV
  Government of the Republic of Chechnya
 • Naiyl LATYPOV
 • Igor BABUSHKIN
 • Sergey Govorov
  Sergey Govorov
  The Government of Kabardino-Balkarian Republic
 • Sultan Tagaev
  Sultan Tagaev
  Government of the Chechen Republic
 • Radiy KHABIROV
 • Aleksandr GUSEV
 • Mohamed Jinna
  Mohamed Jinna
  Chairman of the United World Halal Development
 • KOKOV Kazbek
 • Marat Sharsherkeev
  Marat Sharsherkeev
  Chamber of Commerce and Industry of the Kyrgyz Republic
 • Shaikh Hamad Alkhalifa
  Shaikh Hamad Alkhalifa
  Royal Court
 • Ratmir BEKISHEV
 • Zafer SOYLU
  Zafer SOYLU
  accreditation agency «Halal»
 • Boris RAKHAEV
 • Yunus ETE
  Yunus ETE
  World Halal Summit
 • Ikhsan OVYUT
  Ikhsan OVYUT
  SMIIC - OIC Standards and Metrology Institute
 • Sergey SITNIKOV
 • Khasan Basri KURT
  Khasan Basri KURT
  Small and Medium Enterprise Development Organization
 • Aleksandr SOKOLOV
 • Elmira AKHMEEVA